Om os Deponigas Aktuelle Projekter Referencer Artikler Dansk English

Nyheder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Aktuelle Projekter
 
Lagunegas:
 
 
 
 Foto af lagunen med gylletanken i baggrunden.
 
Vi kalder projektet for Lagunegas, fordi vi fik henvendelse fra en landmand på Fyn med en en gyllelagune. Han spurgte om ikke der var gas i sådan en og om det i så fald kunne nyttiggøres.
Vi har indledt et samarbejde med ham om det udviklings- og dokumentationsprogram, vi nu har gang i og beskrives efterfølgende.
 
Gården og besætningen:
Gården har en besætning af søer og smågrise i et omfang, der giver ca. 10.000 m3 gylle om året. Gyllen opbevares i lagunen, der kan rumme de ca. 7.000 m3 og en gylletank med overdækning, der kan rumme ca. 3.000 m3
På gården er der i forvejen etableret køling af gyllekanalerne i staldene, så varmen fra denne køling er rigeligt til at opvarme hovedbygning og stalde hele året; derfor er der ikke behov for varme på gården.
 
Gasindvindingen: 
I begyndelsen indvandt vi kun gas fra gyllelagunen. Da det viste sig, at der er meget gas og projektet var kommet godt i gang besluttede vi også at hente gas fra overdækningen af gylletanken. Herfra viste det sig, at vi kunne opnå en langt højere metanprocent end vi havde forventet på forhånd; overdækningen er jo ikke gastæt som lagunen er det.
Den opgave vi nu er i gang med består i at måle mængden og kvaliteten (metanindholdet) i gassen med henblik på at dokumentere gasomsætningen.
 
Gasomsætningen:
Ved omsætning af gassen gør 2 vigtige forudsætninger sig gældende. For det første er ejendommen som nævnt velforsynet med varme, så det giver ikke mening at omsætte gassen til varme. For det andet har Folketinget besluttet, at man ikke længere vil prioritere elproduktion fra biogas; man har udhulet afregningsprisen for elsalg fra biogas, så det ikke kan betale sig.
Tilbage er så at omsætte gassen i en fakkel. Så det gør vi! Det er jo tosset, men forsvarligt, da projektet først og fremmest har til formål at fortage og dokumentere en reduktion af gårdens klimabelastning fra gylleopbevaringen. Anlægget har været i drift så lang tid, at vi har passeret en tømning af lagunen mens der var gylleudbringning til markerne. Det medførte ikke de forventede problemer med mangel på gas, da der stadig var et gasproducerende bundfald i lagunen. Vi bemærkede en nedgang i gasproduktionen, men ikke noget stop. På det tidspunkt var der ikke etableret sug fra tankoverdækningen, men her vil det samme nok gøre sig gældende.
 
Værdisætning af klimareduktionen:
Da vi indledte projektet havde vi en idé om at sælge den klimareduktion vi kunne dokumentere til private og firmaer, der ville købe sig til en bedre klimasamvittighed. Vi var forberedte på at det kunne blive en noget bureaukratisk opgave, men noget skulle jo betale for investeringen, idet vi selv har afholdt udgifterne  til projektet uden offentligt tilskud.
Men efterhånden blev der talt så meget om en generel CO2 afgift, herunder også for landbruget, så vi begyndte at se den vej til fremtidig finansiering.
Det sidste nye, juni 2021, er, at EU har besluttet, at de hidtidige tilskud til landbruget skal opdeles, så 25 % af tilskuddet skal forbeholdes en klimaindsats, så tilskuddet kun bliver udbetalt, hvis landmanden foretager klimareducerende tiltag. Det er jo lige  en ordning for vores projekt.
Hvad angår værdisætningen af reduktion i klimabelastningen er der mange beløb i spil. Den officielle kvotepris for CO2 varierer meget, men en pris på 250 kr. pr. tons CO2 er alment anerkendt som ædruelig og desuden med en forventning over årene med stigende pris. Selv med det beløb vil vores projekt have en rimelig økonomi.
Dertil kommer, at "De miljøøkonomiske Vismænd" har foreslået en pris på 1.200 kr. pr. tons CO2 og "Klimarådet" har tilsvarende foreslået en pis på 1.500 kr. pr. tons CO2. Ingen af de 2 forslag bliver gennemført for landbrugets vedkommende; det vil medføre alt for stor en belastning for landmændenes økonomi.
 
Udstyret:
Vi har på gården opstillet den trailer, som vi har brugt i mange år til prøvepumpning på diverse lossepladser, hvor vi skulle finde ud af, hvor meget gas vi kunne forvente at indvinde. 
Traileren rummer styringen af gasindvindingen og driften af faklen. Det hele fjernovervåges og styres på vores kontorer. Her kan vi aflæse og registrere alle de målinger, vi fortager som led i dokumentationen, hvor det hele til sidst opgøres i opsummeringen af omsætningen i gasfaklen udtrykt i omsat tons CO2 ækvivalenter.
Som led i styringen kan vi også ændre på suget fra gyllelagunen og overdækningen af gylletanken hver for sig, ligesom vi naturligvis kan starte og stoppe pumpningen.
 
 
Prøvepumpningstraileren som nu bliver brugt i lagunagasprojektet med en del nyt udstyr. 

Driftsdata
 
Se driftsdata - Klik her >>